Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten en het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij uw persoons- of contactgegevens.
De privacywetgeving  is er voor de bescherming van het individu en middels deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij opgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Nicole Bartelds
info@databoerin.nl
www.databoerin.nl

Het gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens, die De Databoerin verkrijgt van uzelf of uw bedrijf, zijn de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, telefoon en app.

Persoonsgegevens

De Databoerin verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de uitvoering van de diensten en eventuele nieuwsbrief of andere informatie over onze diensten :

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Doeleinden

De Databoerin verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor:

  • Het onderhouden van contact
  • Het verlenen van diensten
  • Het versturen van de nieuwsbrief

Verstrekking aan derden

  • De Databoerin kan voor het leveren van de diensten gebruik maken van diensten van derden, zoals dronepiloten, leveranciers van sensoren en data, of ingeschakelde ZP’ers. In het kader daarvan kunnen aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de uitvoering van deze specifieke taken.
  • Tevens kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Databoerin aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
  • De Databoerin zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

  • De Databoerin zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

  • Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Databoerin passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Databoerin , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven